Hopealinjojen lipunmyynnin ja verkkokaupan yleiset ehdot 

Hopealinjojen verkkokaupassa ja lipunmyynnissä noudatetaan tässä esitettyjä ehtoja. Laivaliput ja lisäpalvelut maksetaan kokonaisuudessaan oston yhteydessä. Asiakkaan tulee antaa kaikki ostoa varten edellytetyt tiedot. Näiden tietojen oikeellisuudesta vastaa asiakas. Verkkokaupasta ostettaessa liput toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen pdf-muodossa heti oston varmistuttua. Lipunmyynnistä lunastetut liput asiakas saa tulosteina tai liput lähetetään sähköpostiin. Liput on esitettävä laivaan noustessa. Hopealinjat ei vastaa virheellisistä tiedoista johtuvista häiriöistä lippujen toimituksessa.

Tarkista lippusi oston yhteydessä huolellisesti. Ostaja on velvollinen tarkistamaan, että risteily ei ole peruuntunut tai aikataulu muuttunut. Poikkeustapauksissa Hopealinjat tiedottaa muutoksista verkkosivuillaan ja kontaktoi asiakkaita henkilökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Verkkokaupassa tai lipunmyynnissä tehty osto on sitova eikä maksettuja lippuja lunasteta takaisin. Verkkokaupasta ostettuihin lippuihin tarjoamme 2€ maksutapaedun. Laivaliput on mahdollista muuttaa toiseen risteilyyn viimeistään 24 tuntia ennen alkuperäisen risteilyn lähtöä. Muutoksesta veloitetaan käsittelymaksuna 10 € / lippu. Mikäli lippu vaihdetaan kalliimpaan, hinnanero peritään vaihdon yhteydessä. Erotusta halvempaan lippuun ei hyvitetä.
Jos risteily peruuntuu Hopealinjoista johtuvista syistä, voi asiakas kuluitta vaihtaa varauksensa vastaavaan palveluun tai asiakkaalle hyvitetään lipun hinta.

Sairastapauksissa hyvitetään lipun hinta, mikäli peruutus tehdään viimeistään 24 tuntia ennen lähtöä ja asiakas toimittaa Hopealinjoille lääkärintodistuksen. Sairaustapauksissa asiakkaalla on myös mahdollisuus vaihtaa liput kuluitta vastaavaan palveluun, kun ilmoitus Hopealinjoille tehdään viimeistään 24 tuntia ennen lähtöä. Alle 24 tuntia ennen lähtöä tehdyistä muutoksista tai peruutuksista peritään peruutusmaksuina 90 % matkan summasta. Lääkärintodistus kattaa samalla varauksella olevien perheenjäsenten matkalippujen muutoksen/palautuksen. Todistus tulee toimittaa Hopealinjoille 7 päivän kuluessa muutoksesta/peruutuksesta.

Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste 

1 REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Hopealinja Oy, Y-tunnus: 0146765-7, Laukontori 10 LH 2, 33200 Tampere, www.hopelinjat.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tietosuojavastaava Mari Vuorinen, mari.vuorinen@hopealinja.fi

3 REKISTERIN NIMI
Hopealinjojen asiakas ja markkinointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde tai rekisteröidyn antama suostumus. Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetaan Hopealinjojen olemassa olevien ja mahdollisten tulevien henkilöasiakkaiden ja asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin: Hopealinjojen ja sen yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta. Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu. Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely, raportointi sekä muut asiakkuuden ja Hopealinjojen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakaspalvelun, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä koulutukseen. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: Yhteyshenkilön nimi, asema, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Toivotut yhteydenpitomuodot ja postituslistat. Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja. Muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia tietoja.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Hopealinjat säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissä toistaiseksi, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä: Yritys tai yhteyshenkilö itse. Hopealinjat, Hopealinjojen sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit. Muut asianmukaiset lähteet.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT
Tietoja ei luovuteta Hopealinjojen tai Hopealinjojen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A Manuaalinen aineisto: Rekisteri sisältää manuaalista aineistoa vuotta 2018 vanhempien tilaus- ja asiakastietojen osalta. Aineistot säilytetään asianmukaisesti lukituissa Hopealinjojen tiloissa.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköisesti käsiteltävään aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)
Rekisteröity voi antaa Hopealinjoille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus): Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Jos rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Hopealinjoja rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Hopealinjojen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet. Jos Hopealinjat käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Hopealinjoille tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti

13 YHTEYDENOTOT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Hopealinjoihin sähköpostilla asiakaspalvelu@hopealinjat.fi, Hopealinjojen toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Hopealinjat / Tietosuoja, Laukontori 10 LH2 33200 Tampere. Hopealinjat voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.